Na uw aanmelding

Home > Zo krijgt u hulp > Na uw aanmelding

Wat gebeurt er als u zich heeft aangemeld voor hulp bij één van onze Vriendenhuizen?

 • U wordt te woord gestaan door een medewerk(st)er van de locatie. Er volgt een kennismaking, eventueel een rondleiding en er wordt kort geïnventariseerd wat uw vraag is en wat Vriend GGZ voor u kan betekenen. Aan het eind van dit eerste contact wordt direct een vervolgafspraak gemaakt.
 • Tijdens de eerste contacten worden enkele persoonsgegevens genoteerd door een inschrijfformulier in te vullen. Tevens wordt een kopie van uw identiteitsbewijs en verzekeringspas gemaakt.
 • Er zijn geen wachtlijsten bij Vriend GGZ. Voor individuele begeleiding kunt u altijd terecht. Wanneer er onverhoopt geen plaats mocht zijn in het Vriendenhuis van uw voorkeur, wordt samen met u naar (tijdelijke) een oplossing gezocht, bijvoorbeeld in één van de andere Vriendenhuizen.
 • Samen met u gaan we op zoek naar mogelijkheden om de kosten van onze hulp aan u vergoed te krijgen. Meer informatie kunt u lezen op de webpagina Over de kosten.
 • U wordt gekoppeld aan een vaste contactpersoon binnen Vriend GGZ. Binnen enkele weken wordt een voorlopig begeleidingsplan met u opgesteld. In dit plan worden doelen benoemd, maar ook afgesproken op welke wijze en met de inzet van welke personen u deze doelen wilt bereiken. Daarbij is extra aandacht voor de samenwerking en afstemming met uw hulpverleners bij andere instellingen, maar ook voor uw familie of andere betrokkenen.
 • Na akkoord wordt dit door u en uw begeleider bij Vriend GGZ getekend. Dit plan vormt het vertrekpunt voor uw begeleiding en ondersteuning. We verwachten van u een actieve eigen inzet bij het nastreven van de benoemde doelen. Anderzijds kunt u rekenen op de inzet van de medewerkers van Vriend GGZ.
 • Vriend GGZ hecht grote waarde aan het nastreven van een gezonde leefstijl, uiteraard met oog voor ieders persoonlijke beperkingen en mogelijkheden. Aandacht voor regelmatig bewegen en gezonde voeding vormen daarbij belangrijke onderdelen. Zo mogelijk worden in het begeleidingsplan ook hiervoor doelen opgenomen. Ook een bezoek aan uw huisarts kan daarbij horen. Vriend GGZ faciliteert deze gezonde leefstijl onder andere door het beschikbaar stellen van een collectief abonnement bij een sportschool, fitnessapparatuur in een Vriendenhuis en consulten van een voedingsdeskundige.
 • Soms wordt het begeleidingsplan later gevolgd door een regieberaad. Vanuit de visie van Vriend GGZ wordt aan het behouden of weer opnieuw verkrijgen van de regie over uw eigen leven veel waarde gehecht. Een regieberaad wordt door u zelf voorbereid en geleid, in de meeste gevallen met ondersteuning van een begeleider van Vriend GGZ. U nodigt bij het regieberaad de voor u belangrijke personen uit en u bespreekt gezamenlijk met hen uw doelen en de manier waarop, en met hulp van wie, u die doelen wilt bereiken. U maakt daarover gezamenlijke afspraken.
 • Minimaal 1 keer per jaar, maar zoveel vaker als nodig of gewenst wordt het begeleidingsplan met u en andere betrokkenen bij de uitvoering van dit plan geëvalueerd en zo nodig aangepast.
 • Wij verwachten dat u zich inspant om zich te houden aan de met ons gemaakte afspraken, maar ook aan de huisregels van het Vriendenhuis, zoals die gelden bij Vriend GGZ.
 • Vriend GGZ is 7 x 24 uur per week bereikbaar. Zowel via de Vriendenhuizen, als via het telefoonnummer van de telefoondienst die in Amsterdam bij toerbeurt door de begeleiders wordt gedaan.