Werkwijze

Home > Over Vriend GGZ > Werkwijze

De werkwijze van Vriend GGZ bestaat er uit om zo veel mogelijk te bevorderen dat:

  • ervaringsdeskundigen en de professionals samen op een gelijkwaardige manier in de organisatie werken;
  • de klanten de middelen en instrumenten ter beschikking krijgen om te sturen, bij te sturen en te toetsen, in de eerste plaats hun eigen traject;
  • we systematisch ervaringskennis aanbieden en ontwikkelen en hiervoor aansluiting en inspiratie zoeken bij bestaande ervaringskennis elders in Nederland;
  • samenwerking ontstaat tussen gemeenten, hulpverleningsinstellingen, cliëntenorganisaties en Vriend GGZ om de doelstelling ‘Meedoen in de samenleving’ voor haar klanten te realiseren

Wat verstaat Vriend GGZ onder een ervaringsdeskundige?

Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van eigen ervaring met hinder van en omgaan met psychische klachten weet wat dat voor betekenis heeft (gehad) in zijn/haar eigen leven. Hij/zij kan daar dermate afstand van nemen dat hij/zij daardoor in staat is deze ervaringen actief in te brengen in ondersteunende contacten met lotgenoten en andere klanten. Hij/zij is in staat tot reflectie op het eigen en andermans functioneren. Hij/zij kan deze ervaringen inzetten in het omgaan met en beïnvloeden van de gezondheidszorg, GGZ-hulpverlening en maatschappelijke (voor)oordelen en stigma’s.