Strategie en kwaliteit

Home > Over Vriend GGZ > Strategie en kwaliteit

Waarden en ambities

Vriend GGZ wil een sociale firma zijn waar nieuwe praktijken tot stand komen. Belangrijk organisatieprincipe is klantsturing. Vraagsturing is het leidende principe bij deelname van klanten aan de projecten en activiteiten van Vriend GGZ.

De hulp- en werkprojecten van Vriend GGZ zijn kweekvijvers voor duurzame maatschappelijke participatie. De overgangen van dagbesteding naar sociale activering, naar scholing, naar reïntegratie moeten soepel zijn. Maar Vriend GGZ wil geen standaardroute uitzetten die iedere klant moet volgen. Iedere klant betekent maatwerk.

De organisatie is een actieve netwerkorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner. Zij wil verbindingen leggen tussen (groepen) mensen om daarmee kracht te ontwikkelen. Zij zoekt samenwerking met organisaties die daartoe een meerwaarde hebben en kunnen bijdragen aan lokale versterking. Vriend GGZ wil flexibel zijn. Er doen zich steeds nieuwe ontwikkelingen en vragen voor, waar we snel op in willen kunnen spelen.

Vriend GGZ brengt haar manier van werken en de resultaten daarvan goed zicht- en hoorbaar onder de aandacht. Het veranderen van de beeldvorming over mensen met psychische problemen komt hun maatschappelijke integratie en participatie ten goede.

 

Strategie en organisatieontwikkeling

Vriend GGZ ontwikkelt andersoortige en moderne zorgproducten waarbij ervaringskennis en ervaringsdeskundigen worden ingezet.

Bij het ontwikkelen van de programma’s put Vriend GGZ uit de kennis en ervaringen van succesvolle projecten elders. Zij voert deze programma’s zelf of in samenwerking met anderen uit. Het principe van vraagsturing door klanten wordt uitgewerkt door toerusting van individuele klanten. Er worden methoden en instrumenten ontwikkeld waarmee vraagsturing verder vorm kan
krijgen.

Vriend GGZ opereert op de landelijke markt. Door schaalvergroting, bijvoorbeeld op aanvraag van cliëntenbelangenorganisaties, zal het aanbod van Vriendenhuizen verder worden uitgebreid.

Vriend GGZ heeft steeds de ambitie de organisatie gehad om de organisatie door te ontwikkelen naar een coöperatie of vereniging als rechtsvorm. Ieder Vriendenhuis vormt dan, met haar gasten, deelnemers en vrijwilligers onderdeel van deze coöperatie met een landelijk werkend ondersteuningsbureau. Burgerparticipatie met lokale zeggenschap en een netwerk van binding en ondersteuning vormen daarin de kernwaarden. Met ingang van 16 september 2016 kent Vriend GGZ de coöperatie als rechtsvorm en is de statutaire naam: Coöperatieve Vriendenhuizen Nederland B.A.

Kwaliteit

Voor Vriend GGZ staat de klant centraal. De hulp en dienstverlening zijn klantgestuurd, maar moeten ook voldoen aan van buitenaf gestelde kwaliteitseisen. Vriend GGZ heeft per 1 februari 2017 het ISO 9001-2015 keurmerk behaald.